هم اکنون با ما تماس بگیرید 05138510356

شرایط اقلیمی ،بیماریها و آفات گلخانه

فرم تماس و مشاوره رایگان

شرایط اقلیمی محصولات گلخانه ای
اصولا اکثر محصولات که در گلخانه تولید میشوند متعلق به مناطق گرمسیریا به تعبیر دیگر جزء گونه های گرمسیری هستند که در سالن گلخانه رشد خوبی دارند.این محصولات گلخانه ای متوسط ماهیانه دمای ۱۷ تا ۲۷ درجه سانتیگراد را می پسندند.
در واقع این محصولات گلخانه ای مانند انواع سبزی و صیفی یا گلهای شاخه بریده دامنه دمایی با میانگین حداقل دمای ماهیانه ۱۲ درجه سانتیگراد و میانگین حداکثر دمای ماهیانه ۲۲ درجه سانتیگرادرا ترجیح می دهند که این امر اهمیت بسیار زیاد سیستم گرمایی و سیستم سرمایی درون گلخانه را نشان می دهد.
این محصولات به دمای صفر درجه و پایین تر بسیار حساس بوده و در اثر یخبندان کاملا نابود می شوند. به طور کلی برای کاهش ریسک گلخانه داری توصیه میشود که میانگین دمای منطقه مورد نظر جهت احداث سازه گلخانه بالاتر از ۷ درجه سانتی گراد باشد.همچنین اگر چه دمای کمتر از ۱۰تا ۱۲ درجه سانتی گراد برای روزهای متوالی خسارت قابل مشاهده ای به محصول کشت شده در گلخانه وارد نمی کند اما بسته به نوع محصول موجب کاهش کمیت و کیفیت آن خواهد شد. به همین ترتیب اگر دمای گلخانه به بالاتر از ۳۰ تا ۳۵ درجه افزایش یابد موجب کاهش کمی و کیفی محصول خواهد گردید.
اکثر محصولات گلخانه ای برای انجام اعمال فیزیولوژیک خود نیازمند اختلاف دمای شب وروز در حدود ۵ تا ۷ درجه هستند به عبارت دیگر متوسط اختلاف دمای روز و شب باید بین ۵تا۷ درجه سانتیگراد بوده و حتی الامکان بیش از ۱۵ درجه نباشد.از سوی دیگر تطابق فتوپریودیک محصولات گلخانه ای نیز باید در نظر گرفته شود ودر صورت لزوم بصورت نور مصنوعی در سالن گلخانه تنظیم گردد.اکثر این محصولات به آستانه حداقل ۶ ساعت روز نیاز داشته ودر طول سه ماه از اواسط مهر تا دی ماه به یک محدوده تابش ۵۰۰ تا ۵۵۰ ساعته نیاز دارند که رقمی معادل ۲۰۰کالری بر سانتی متر مربع در روز می رسد.
دامنه رطوبت نسبی مورد نیاز در گلخانه ۷۰ تا ۹۰ درصد می باشد و بطور کلی اگر دسترسی به آمار و اطلاعات اقلیمی محل احداث سالن امکان پذیر نبود می توان دمای خاک را به عنوان یک فاکتور مشخص مورد استفاده قرارداد.معمولا آستانه دمای مورد نیاز خاک را (در عمق ۱۵ سانتیمتر) ۱۵ درجه در نظر می گیرند.در انتخاب سیستم گلخانه ای رعایت ضوابط اقلیمی امری اجتناب ناپذیر جهت افزایش محصول گلخانه به لحاظ کمی و کیفی است.

شرایط اقلیمی محصولات گلخانه ای
اصولا اکثر محصولات که در گلخانه تولید میشوند متعلق به مناطق گرمسیریا به تعبیر دیگر جزء گونه های گرمسیری هستند که در سالن گلخانه رشد خوبی دارند.این محصولات گلخانه ای متوسط ماهیانه دمای ۱۷ تا ۲۷ درجه سانتیگراد را می پسندند.
در واقع این محصولات گلخانه ای مانند انواع سبزی و صیفی یا گلهای شاخه بریده دامنه دمایی با میانگین حداقل دمای ماهیانه ۱۲ درجه سانتیگراد و میانگین حداکثر دمای ماهیانه ۲۲ درجه سانتیگرادرا ترجیح می دهند که این امر اهمیت بسیار زیاد سیستم گرمایی و سیستم سرمایی درون گلخانه را نشان می دهد.
این محصولات به دمای صفر درجه و پایین تر بسیار حساس بوده و در اثر یخبندان کاملا نابود می شوند. به طور کلی برای کاهش ریسک گلخانه داری توصیه میشود که میانگین دمای منطقه مورد نظر جهت احداث سازه گلخانه بالاتر از ۷ درجه سانتی گراد باشد.همچنین اگر چه دمای کمتر از ۱۰تا ۱۲ درجه سانتی گراد برای روزهای متوالی خسارت قابل مشاهده ای به محصول کشت شده در گلخانه وارد نمی کند اما بسته به نوع محصول موجب کاهش کمیت و کیفیت آن خواهد شد. به همین ترتیب اگر دمای گلخانه به بالاتر از ۳۰ تا ۳۵ درجه افزایش یابد موجب کاهش کمی و کیفی محصول خواهد گردید.
اکثر محصولات گلخانه ای برای انجام اعمال فیزیولوژیک خود نیازمند اختلاف دمای شب وروز در حدود ۵ تا ۷ درجه هستند به عبارت دیگر متوسط اختلاف دمای روز و شب باید بین ۵تا۷ درجه سانتیگراد بوده و حتی الامکان بیش از ۱۵ درجه نباشد.از سوی دیگر تطابق فتوپریودیک محصولات گلخانه ای نیز باید در نظر گرفته شود ودر صورت لزوم بصورت نور مصنوعی در سالن گلخانه تنظیم گردد.اکثر این محصولات به آستانه حداقل ۶ ساعت روز نیاز داشته ودر طول سه ماه از اواسط مهر تا دی ماه به یک محدوده تابش ۵۰۰ تا ۵۵۰ ساعته نیاز دارند که رقمی معادل ۲۰۰کالری بر سانتی متر مربع در روز می رسد.
دامنه رطوبت نسبی مورد نیاز در گلخانه ۷۰ تا ۹۰ درصد می باشد و بطور کلی اگر دسترسی به آمار و اطلاعات اقلیمی محل احداث سالن امکان پذیر نبود می توان دمای خاک را به عنوان یک فاکتور مشخص مورد استفاده قرارداد.معمولا آستانه دمای مورد نیاز خاک را (در عمق ۱۵ سانتیمتر) ۱۵ درجه در نظر می گیرند.در انتخاب سیستم گلخانه ای رعایت ضوابط اقلیمی امری اجتناب ناپذیر جهت افزایش محصول گلخانه به لحاظ کمی و کیفی است.